Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN
DOMAINE DE LABELO

ARTIKEL 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn automatisch, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op elke aankoop van accommodatiediensten (verhuur van huisjes en bed & breakfast), cateringdiensten of andere diensten aangeboden door het "Domaine de Labelo", aan consumenten en niet-professionele klanten hierna te noemen De KLANT.
De belangrijkste kenmerken van de diensten worden gepresenteerd op de website van Domaine de Labelo. De KLANT is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze of aankoop van een dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de KLANT. Het huishoudelijk reglement is beschikbaar op de website en wordt op de camping getoond.

Deze algemene verkoopvoorwaarden evenals het intern reglement worden systematisch aan elke KLANT meegedeeld vóór het sluiten van het contract voor de levering van diensten en zullen, indien nodig, prevaleren boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
De KLANT verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en het huishoudelijk reglement en deze te hebben aanvaard vóór het afsluiten van het dienstenleveringscontract. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen later worden gewijzigd, de versie die van toepassing is op de aankoop van de KLANT is die van kracht op de dag van het sluiten van het contract.

ARTIKEL 2: BOEKINGSVOORWAARDEN
Reserveringen zijn strikt nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen, overgedragen of onderverhuurd op straffe van nietigheid.
Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden.
Domaine de Labelo behoudt zich het recht voor om een KLANT te weigeren als deze eerder schade heeft veroorzaakt, veiligheidsregels heeft geschonden of het rustig genot van andere klanten heeft geschaad.
2.1 OFFERTE
De reservering online, per e-mail of telefoon geeft aanleiding tot het maken van een voorlopige prijsopgave. Het verzenden van deze schatting is alleen een optie voor de reservering en niet de definitieve bevestiging van de reservering.


2.2 RESERVEREN
De reservering op schatting wordt pas definitief door Domaine de Labelo na betaling van een aanbetaling.

2.3 BETALING VAN HET SALDO
Indien de reservering aanleiding heeft gegeven tot de betaling van een aanbetaling door de KLANT, is het saldo van het verblijf volledig betaalbaar 30 dagen voor de aankomstdatum.
Het niet betalen van het saldo, na op welke manier dan ook door Domaine de Labelo te worden herinnerd, resulteert automatisch in de annulering van de reservering en de toepassing van de paragraaf "Annulering".

2.4 ANNULERING
Voor gastenkamers:
Van 15 dagen tot 0 dagen vanaf de aankomstdatum: 100% van het totale bedrag
Van 30 dagen tot 16 dagen vanaf de aankomstdatum: 30% van het totale bedrag
Voor stacaravans:
Van 21 dagen tot 0 dagen vanaf de aankomstdatum: 100% van het totale bedrag
Van 45 dagen tot 22 dagen vanaf de aankomstdatum: 50% van het totale bedrag

Alleen een annulering wegens overmacht zou de huurders dan vrijstellen van enige betaling. Domaine de Labelo geeft zichzelf het recht om in geval van overmacht te oordelen.

In alle gevallen moet de KLANT het Domaine de Labelo verplicht per post of e-mail op de hoogte stellen van de Annulering van het verblijf, waarbij enkel de datum van ontvangst als bewijs geldt. Evenzo kan Domaine de Labelo de reservering niet annuleren na ontvangst van de aanbetaling, behalve in geval van overmacht.

2.5 WIJZIGING VAN BOEKINGEN
Er vindt geen korting of restitutie plaats bij: afwezigheid; late aankomst; vroeg vertrek; indien alle of een deel van de bewoners één of meerdere nachten afwezig zijn tijdens hun verblijf. Indien KLANT niet verschijnt binnen 48 uur na aanvang van het verblijf en zonder bewijs en/of informatie van aankomst van KLANT, zal Domaine de Labelo de huuraccommodatie ontdoen.


ARTIKEL 3: VERLOOP VAN HET VERBLIJF
3.1 TIJDSCHEMA'S
De huur van de accommodatie begint om 17.00 uur en eindigt om 10.00 uur.


3.2 VERTRAGING
Elke vertraging bij aankomst moet uitdrukkelijk worden gemeld aan Domaine de Labelo. De eventuele vertraging geeft geen aanleiding tot terugbetaling en er kan geen prijsvermindering aangevraagd worden op het bedrag van de initiële prijs.


3.3 VERTREK
Elke afgifte en, indien van toepassing, teruggave van de sleutel van de gehuurde accommodatie na de tijden vermeld in het artikel "Tijden" zal resulteren in de facturering van een extra nacht. Elk verzoek om verlenging van het verblijf moet ten minste 72 uur voor de geplande vertrekdatum worden ingediend, zonder dat de Camping gunstig hoeft te reageren. Bij afwezigheid van één of meerdere nachten tijdens het verblijf of bij voortijdig vertrek vindt geen korting plaats.


3.4 DIEREN
Huisdieren zijn toegestaan tegen een toeslag per dier en per week, mits ingeënt en aangelijnd door een volwassene. Honden van categorie 1 en 2 worden niet geaccepteerd. De KLANT moet de verplichte vaccinatiecertificaten kunnen voorleggen. Domaine de Labelo kan elke eigenaar van huisdieren weigeren die deze clausule niet respecteren.

3.5 WAARBORG
Voor de verhuur van accommodatie betaalt de klant bij aankomst een borg (borg) waarvan het bedrag wordt bepaald.Bij aankomst en vertrek van de KLANT wordt een inventaris opgemaakt. Elke inventarisatie gebeurt in aanwezigheid van minstens één KLANT en één medewerker van Domaine de Labelo.
Eventuele klachten over de staat van de accommodatie of de inventaris ervan dienen uiterlijk binnen 2 uur na aankomst ter kennis van de directie te worden gebracht. Na deze periode wordt geen enkele klacht meer in behandeling genomen: de huurder zal dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ontbrekende items of geconstateerde schade.
De borg zal aan het einde van het verblijf of uiterlijk 7 dagen na het einde van het verblijf worden teruggegeven aan de KLANT, na aftrek van de ingehouden vergoeding voor eventuele schade die wordt vermeld in de uitgangsinventaris. Het inhouden van de borg sluit een aanvullende vergoeding niet uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

3.6 INTERNE REGELS EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Elke persoon die aanwezig is op Domaine de Labelo moet de Veiligheidsinstructies en het Intern Reglement lezen en respecteren. Het niet naleven ervan kan leiden tot definitieve uitsluiting zonder terugbetaling of vergoeding.

3.7 BEZOEKERS
De KLANT is verplicht de Directie van Domaine de Labelo op de hoogte te stellen van eventuele bezoekers die hem komen bezoeken. Bezoekers dienen zich bij aankomst aan de receptie te melden, met vermelding van de identiteit van iedere persoon. Bij een verblijf van één nacht op het Landgoed wordt een toeslag in rekening gebracht.

ARTIKEL 4: PRIJZEN
Voor accommodatie zijn de prijzen van het verblijf inclusief water, elektriciteit en gas onder normale gebruiksomstandigheden, evenals het genot van de accommodatie die wordt gehuurd in overeenstemming met de schatting met alle apparatuur die specifiek is voor deze accommodatie, zoals aangegeven op het Domaine de Labelo website op het moment van de reserveringsaanvraag.
Elk abnormaal of onevenredig gebruik van de apparatuur kan aanleiding geven tot aanvullende facturering.
Evenzo kan Domaine de Labelo overgaan tot aanvullende facturering wanneer de KLANT een overlast heeft veroorzaakt aan Domaine de Labelo, schade heeft veroorzaakt aan het gehuurde of wegens niet-naleving van de interne voorschriften die als schade worden gecommuniceerd.
De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de toeristenbelasting niet bij de prijs is inbegrepen.
Deze tarieven zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens de geldigheidsperiode, die loopt van het begin van de reservering tot de jaarlijkse sluiting van het Domaine de Labelo. Het Domaine de Labelo behoudt zich het recht voor om tijdens deze geldigheidsperiode de prijzen op elk moment te wijzigen.
De levering van optionele diensten, zoals bijvoorbeeld deze lijst is niet uitputtend, de verhuur van uitrusting, de levering van bed- en badlinnen, catering, zal aanleiding geven tot een meerprijs volgens het tarief dat van kracht is op het Domaine de Website van Labello.

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling voor diensten geschiedt via bankoverschrijving, cheque, creditcard, contant geld, vakantiecheques. Domaine de Labelo zal geen korting toepassen.


ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT
Volgens artikel L221-28 van de Consumentenwet heeft de klant, gezien de aard van de geleverde diensten, geen herroepingstermijn.
De overeenkomst komt definitief tot stand bij aanvaarding van de offerte door de KLANT volgens de voorwaarden vermeld in artikel 2.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN

7.1 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
De KLANT verbindt zich ertoe het aantal personen vermeld in zijn reservering te respecteren.Het aantal personen dat een accommodatie bewoont, mag niet groter zijn dan de capaciteit aangegeven op de Domaine de Labelo-website, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de Camping.
De KLANT verbindt zich ertoe het reglement van orde strikt te respecteren. Elke overtreding door de KLANT of de personen die hem vergezellen, valt onder de verantwoordelijkheid van de KLANT.

7.2 VERPLICHTINGEN CAMPING
De Directie verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de interne reglementen na te leven en een einde te maken aan alle ongeregeldheden die het goede verloop van het verblijf van de KLANT zouden kunnen schaden.


ARTIKEL 8: KLACHTEN
Klachten met betrekking tot het verloop van het verblijf dienen zo spoedig mogelijk ter kennis van de Domaine de Labelo Management te worden gebracht. Het management zal zich inspannen om snel tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
De Directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor storingen, onderbrekingen of belemmeringen van het verblijf veroorzaakt door gebeurtenissen die als overmacht kunnen worden aangemerkt.
Overmacht wordt gekwalificeerd door elke gebeurtenis buiten de macht van Domaine de Labelo en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien toen het contract werd gesloten en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen.
Onder overmacht worden verstaan:
de weersomstandigheden die de uitvoering van de dienst verhinderen, de handelingen van een burgerlijke of militaire autoriteit, de facto of de jure, oorlogsmobilisatie, opstand, gehele of gedeeltelijke staking, brand of overstroming, administratieve sluiting, ongevallen, rellen, onderbreking of vertraging van vervoermiddel, gemaakt door enige derde, inclusief de KLANT of enige andere omstandigheid met een van buiten komende oorzaak die dit rechtstreeks verhindert, deze lijst is niet limitatief. Elke gebeurtenis die aan de definitie voldoet, kan worden gekwalificeerd als overmacht. In het geval van een gebeurtenis die als overmacht wordt aangemerkt, behoudt Domaine de Labelo zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten, zonder dat haar enig nadeel of vordering tot schadevergoeding kan worden toegerekend. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk is, wordt de verplichting opgeschort, tenzij de resulterende vertraging ontbinding van het contract rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, kan de beëindiging van het contract van rechtswege plaatsvinden en zijn de partijen ontheven van hun verplichtingen.

ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEID
De Directie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor diefstal, schade of ongevallen die zich voordoen aan de persoonlijke eigendommen, uitrusting of voertuigen van de KLANT tijdens hun verblijf. De KLANT is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om dit risico af te dekken.
De KLANT is verantwoordelijk voor alle problemen die zich kunnen voordoen in de accommodatie die hij huurt tijdens zijn verblijf. De verantwoordelijkheid van Domaine de Labelo kan in dit opzicht niet worden aangegaan. Bezoekers vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de KLANT die ze host.
De Directie is verantwoordelijk voor de interne infrastructuur en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om deze te onderhouden en de veiligheid van de KLANT te verzekeren tijdens het verblijf, behalve in gevallen waarin de KLANT, de personen of zaken die onder zijn hoede zijn de oorzaak van de schade worden.

ARTIKEL 11: VEILIGHEID
Elke storing in de werking van elektrische of gastoestellen en toestellen of van de waterdienst moet onmiddellijk worden gemeld aan de Directie. In alle gevallen dient de KLANT zich te houden aan de Veiligheidsinstructies die in de accommodatie of op het interne reglement zijn weergegeven.
Het gebruik door de KLANT van elektrische barbecues, plancha's is toegestaan.
De directie behoudt zich het recht voor om het gebruik ervan in geval van gegronde reden tijdelijk te verbieden. Open vuur is ten strengste verboden op het terrein.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en onderworpen aan het Franse recht. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen zijn vertaald, is in geval van betwisting alleen de Franse tekst doorslaggevend.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN

13.1 JURISDICTIE
Alle geschillen waartoe de verkooptransacties gesloten in toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet konden worden opgelost tussen de Directie en de KLANT zal worden onderworpen aan de rechtbanken van Mont de Marsan, de plaats waar de dienst werd verleend.


ARTIKEL 14: PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld en verwerkt door Le Domaine de Labelo. Sommige gegevens zijn essentieel om de reservering van het verblijf van de KLANT te beheren en zullen ook worden gebruikt om hem informatie en/of promotionele aanbiedingen te sturen. In overeenstemming met artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de wet "Informatique et Libertés", heeft de KLANT het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
Om dit recht uit te oefenen, verzoeken wij u ons per post en duidelijk uw namen, voornamen, adres en, indien van toepassing, uw klantnummer te sturen naar:

Het domein van Labelo
215 Guidenson-steeg
40210 COMMENSACQ


DOMEIN van labelo
– Siret 90295965900019 – RCS Mont de Marsan – Code APE 5520Z–

Beste klanten, deze elementen zijn noodzakelijk om misverstanden te voorkomen, wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een aangenaam verblijf.